عملگر های پارترن(ربع گرد)

شرکت فنی مهندسی آراد صنعت توانسته است با تولید کاملا داخلی عنواع عملگر های برقی در سطوح مختلف از نظر کاربرد(صنعتی،تاسیسات،کشاورزی و….)نیاز کشور از این محصول را تا حدی رفع نماید.

این نوع عملگر ها معمولا بر روی شیر آلات قابل نصب بوده و به صورت عمده به عنوان شیر برقی از آن ها یاد میشود.این عملگر ها در سه تیپ کاری توسط شرکت ارائه میگردد که در ذیل آمده است: